Ciutadans

Calculadora de Plusvàlues

Avís important 27/10/2021

Arran de la declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat pel ple del Tribunal Constitucional dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a i 107.4 relatius a l'IIVTNU, inclosos en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Tractant-se d'una situació extraordinaria i urgent que implica la impossibilitat de presentar la declaració de l'impost per tal d'autoliquidar d'acord amb el que estableix la normativa i l'ordenança fiscal vigent, es recomana sol·licitar la suspensió de la presentació de l'autoliquidació tributària i pagament de l'impost, compliment el model adjunt

Avís important
Els resultats obtinguts tenen únicament un valor informatiu, i per tant, no obliguen a l'Administració.

Per a més informació, tributaria@lescala.cat

Per realitzar el càlcul serà necessari saber el valor cadastral del sòl de l'any de la transmissió, el percentatge transmès, la data d'adquisició i la data de transmissió de l'immoble. El valor cadastral del sòl està reflectit en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), mentre que el percentatge transmès i les dates d'adquisició i transmissió de l'immoble es poden consultar a l'escriptura.

Ompliu els tres camps següents i premeu el botó CALCULA.