Ciutadans

Calculadora de Plusvàlues

 

AVIS, des del dia 26 de gener ja es pot autoliquidar la plusvàlua

 

El següent càlcul te com a base el Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre de 2021, pel qual s'adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest RDL és d'aplicació des de l'endemà de la seva publicació el 9 de novembre de 2021.

 

ACCES A LA CALCULADORA

 

Penseu que, els resultats obtinguts tenen únicament un valor informatiu i, per tnat, no obliguen a l'Administració.

Per més informació, tributaria@lescala.cat

 

La nova normativa ofereix dos sistemes de càlcul i el contribuent podrà escollir aquella que li resulti més convenient:

          a) Estimació directa, segons benefici. Te com a base els preus de compra i venda escripturats.

          b) Estimació objectiva, segons el valor cadastral del sòl.

L’Ajuntament manté el sistema objectiu per a la determinació de la base imposable i, per tant, pel càlcul de l’impost. No obstant, com alternativa i per evitar que la tributació pugui resultar contrària al principi de capacitat econòmica, es permet A INSTÀNCIA DEL SUBJECTE PASSIU, la sol·licitud del càlcul de la plusvàlua amb el sistema d’estimació directa.

Per a la realització dels dos càlculs necessiteu complimentar els camps següents segons dades que consten a les escriptures o documents que originin la transmissió: preu de compra, preu de venda, data de la compra, data de la venta, valor cadastral total a l’any de la venda, valor cadastral del sòl a l’any de la venda.

ACCES A LA CALCULADORA